Znalecká činnosť v odbore Kožiarske a kožušnícke výrobky, obuv odvetvia - Usne a výrobky z usní Obuv Odhad hodnoty obuvi a výrobkov z usní a kožušín

Na základe požiadavky zadávateľa vypracovávam znalecký posudok alebo iný znalecký úkon (odborné stanovisko, vyjadrenie, doplnenie atď.) a odborné posúdenia podľa §2 písm. n, zákona č. 250/2007 Z.z. – Zákon o ochrane spotrebiteľa v závislosti od účelu, na ktorý je môj výstup určený. Najčastejšie riešim reklamácie obuvi z kože (usne), resp. i z iných materiálov (koženka, guma, plast, textil...), alebo iných výrobkov, tak ako uvádzam nižšie. Obsahové vymedzenie znaleckých odborov a odvetví je presne stanovené v Inštrukcii 7/2009 MS SR z 25.3.2009.

Odbor Kožiarske a kožušnícke výrobky, obuv

Usne a výrobky z usní

Znalec v tomto odvetví je príslušný posudzovať a hodnotiť kvalitu a reklamácie prírodných usní a výrobkov z prírodných usní a syntetických materiálov, ako sú galantérne výrobky – kabely, kabelky, vaky, kufre, aktovky, peňaženky a ostatné brašnárske výrobky, opasky, rukavice, odevy, sedacie súpravy a podobný nábytok, čalúnenie automobilov a ostatné výrobky, kde je na ich výrobu alebo zhotovenie použitá prírodná useň alebo syntetický materiál – okrem obuvi.

Obuv

Znalec posudzuje a hodnotí kvalitu a reklamácie obuvi vychádzkovej, spoločenskej, rekreačnej, športovej, domácej, pracovnej, ochrannej a bezpečnostnej (bez ohľadu na materiál použitý na ich výrobu).

Odhad hodnoty obuvi a výrobkov z usní a kožušín

Znalec zapísaný v tomto odvetví je príslušný odhadnúť hodnotu obuvi a výrobkov z usní a kožušníckych výrobkov a stanoviť výšku škody výrobkov zaradených v odvetviach 210100, 210200 a 210300. Vypracovanie znaleckého posudku alebo iného znaleckého úkonu a odborného posúdenia je služba platená. Cena sa odvíja od jeho rozsahu. Pre štátne orgány je cena – odmena daná tarifou podľa Vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z., o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Pre spoločnosti a súkromné osoby je cena daná dohodou.